دانلود کتاب اموزشی لقمه ای از انگلیسی نهم


دانلود کتاب اموزشی لقمه ای از انگلیسی نهم

دانلود کتاب اموزشی لقمه ای از انگلیسی نهم

توضیحات: دوره یک‌ماهه آموزش پایه نهم زبان انگلیسی توسط خانم نوا (NAVA_K) به همراه تصاویر آموزشی و نمونه سؤالات ارائه می‌شود.

*lesson two*
Travel

GRAMMAR
Present continuous tense
حال استمراری

Affirmative
«اِفِرمِتیو»
مثبت
positive
جمله مثبت در گرامر حال استمراری

شما در این درس، برای ساخت یک جمله حال ساده، حداقل به سه بخش نیاز دارید: فاعل، فعل تو بی، فعل اصلی، ing.

دانلود کتاب اموزشی لقمه ای از انگلیسی نهم

فرمول ساخت جمله حال استمراری، مثبت، خبری

(ادامه جمله) … + subject + to be verb + main verb + ing

to be verb: am, is, are
am برای ضمیر I
is برای ضمایر مفرد (It, She, He)
are برای ضمایر جمع (We, you, They)
you در دو حالت چه معنی تو بدهد، چه معنی شما بدهد، از فعل are استفاده می‌شود.

مثال:
.I am speaking English
I: فاعل
am: تو بی وِرب ( فعل)
speak: فعل اصلی
ing: نشانه‌ی حال استمراری
English: ادامه جمله

نکته: is, are, am از افعال کمکی هستند که در حال استمراری استفاده می‌شوند و یکی از نشانه‌های

تشخیص برای این نوع جملات است. در جملات استمراری سه نشانه برای تشخیص وجود دارد:
1. افعال تو بی
2. ing
3. قیود زمان مانند (now)

سومین نشانه می‌تواند بیاید می‌تواند از جمله حذف باشد؛ ولی دو نشانه‌ی دیگر وجودشان در

این جمله واجب است.

حال استمراری، سؤالی (yes, No Question)
برای سؤالی‌کردن یک جمله حال استمراری، کافی است جای فاعل و فعل آن را جا‌به‌جا کنید.

.They are watching TV now
«دِی آر واچینگ تی وی نَو»
?Are they watching TV now
«آر دِی واچینگ تی وی نَو؟»

و در جواب:
.yes, They are
«یِس، دِی آر.»
.No, They aren’t
«نو، دِی آرِنت.»

.You are writing a book
«یو آر رایتینگ اِ بوک»
?Are you writing a book
«آر یو رایتینگ اِ بوک؟»

اگر منظور از you تو باشد، پاسخ جواب‌های زیر هستند.
.Yes, I am writing a book
«یس، آی اَم رایتنیگ اِ بوک.»
(.No, I’m not. (No, I am not
«نو، آیم نات. نو، آی اَم نات.»
اگر منظور از you شما باشید، پاسخ جواب‌های زیر هستند.
(.Yes, We’re. (Yes, We are
«یِس، وِر. یِس، وی آر.»
(.No, We’re not. (No, we aren’t
«نو، وِر نات. نو، وی آرنت.»

برای منفی‌کردن یک جمله خبری حال استمراری، کافی است به قبل از to be verbs، واژه not را اضافه کنید.

 

دانلود کتاب اموزشی لقمه ای از انگلیسی نهم

لطفا به این مطلب امتیاز دهید
Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *